INCLUSIEPANEL

Het inclusiepanel zet zich in voor een Venlo waarin respect voor en verdraagzaamheid van elkaar centraal staan. Iedere inwoner van de gemeente Venlo wordt geaccepteerd, mag zichzelf zijn en krijgt de ruimte om te groeien en te ontwikkelen.

Wij werken vanuit een gelijke basis door ruimte te geven aan alle stemmen, geven een plek aan kwetsbaarheid en persoonlijke ervaringen in ons werk en doorbreken daarmee taboes en stigma’s. Hiermee geven wij het goede voorbeeld, zijn wij een goede bondgenoot van iedereen en tonen wij de meerwaarde van diversiteit in onze gemeente.

Met onze samenwerking signaleren wij belangrijke knelpunten en kansen die een inclusief Venlo in de weg staan ofwel op weg helpen. Wij delen (ervarings)kennis, faciliteren ontmoetingen en dagen de gemeente uit om altijd rekening te houden met alle inwoners van Venlo.

ONS PANEL

Hamida Janim

Hamida Janim

Ik zet me in voor inclusie en diversiteit omdat ik geloof dat het essentieel is voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het traject van de gemeente Venlo, waar ik als lid van het inclusiepaneel aan deelneem, biedt concrete mogelijkheden om deze waarden te bevorderen en positieve verandering teweeg te brengen in onze gemeenschap.
Hamida Janim

Yvonne Coolen

Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid omdat ik, als persoon én als medewerker van Incluzio Sociale Basis, sta voor een samenleving waar iedereen telt en meedoet. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving waarin we gebruik maken van elkaars diversiteiten, ideeën en talenten we kunnen zorgen voor meer een toegankelijke, betekenisvolle en sterke samenleving. Ik geloof in de kracht van inwoners en in de onderlinge samenwerking tussen zowel de inwoners, de vrijwilligers, de ketenpartners en de gemeente. Door samenwerking kunnen we van iedere wijk in Venlo een vitale wijk maken.
Yvonne Coolen
Participatiecoach Blerick
ycoolen@incluzio.nl

Yvonne Coolen
Peter Michels

Peter Michels

Ik zit in het inclusiepanel op basis van mijn ervaringsdeskundigheid als iemand met een visuele beperking. Ik hoop en wil graag mijn ervaringen in brengen om mensen met beperkingen de mogelijkheden te geven om volwaardige en gelijkwaardig te kunnen participeren in de samenleving.  Inclusie betekent dat iedereen mee moet kunnen doen. Hiertoe moeten de mensen met beperkingen gehoord en gezien worden! Als lid van de gehandicaptenraad Venlo wil ik blijven streven naar een inclusieve stad, waarin voor iedereen plaats is op basis van hun talenten, ervaringsdeskundigheid en kwaliteiten. Daar kan de samenleving alleen maar trots op zijn, als wij gezamenlijk de inclusieve samenleving zonder vooroordelen realiseren.
Peter Michels
Peter.michels@ziggo.nl
077-3738284

Lizanne Vola

Ik zit in het inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat mensen met een (onzichtbare) beperking kunnen meedoen in de samenleving. Het is belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en begrip voor ieders kwetsbaarheid en denken in mogelijkheden. Ik sta voor een open gesprek op basis van gelijkwaardigheid. In mijn werk als client ondersteuner heb ik vaak te maken met mensen die niet goed mee kunnen doen in de huidige samenleving omdat ze niet overweg kunnen met bepaalde systemen of verkeerd begrepen worden. Ik zet me in voor inclusie en diversiteit in de gemeente Venlo omdat ik denk dat onze stad kan groeien als we met elkaar bruggen bouwen en verbonden blijven op basis van gelijkwaardigheid. 
Lizanne Vola

l.vola@meedemeentgroep.nl
06-35110335

Lizanne Vola
Paul Aerts

Paul Aerts

Ik ziet in het inclusiepanel als mantelzorger die mensen in zijn omgeving wil ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, die zij zonder ondersteuning niet of moeilijk zouden kunnen (blijven) doen. Iets blijven doen in en vóór onze samenleving is heel belangrijk, dat draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin de mens centraal staat en dat vraagt om medemenselijkheid van iedereen. Mantelzorg begint vaak in je privé omstandigheid, maar breidt zich uit als de beperkingen progressief zijn. De mantelzorgers moeten erkent en ondersteund worden want zij zijn onontbeerlijk in een inclusieve samenleving, waarin wij omkijken naar onze medemensen. Dat wil ik blijven uitdragen in een wereld die zich steeds meer lijkt af te keren van onze kwetsbare medemensen, maar die zoveel levensenergie tonen, die wij allemaal als voorbeeld kunnen gebruiken.
Paul Aerts
pmbwp54j@ziggo.nl
06-30199533

MELANIE LINSSEN

Toelichting volgt

Piet de Haas

Piet de haas

“Ik zit in de InclusiviteitsPanel van Venlo omdat ik mij de Adviesraad Sociaal Domein bezig houd met vele vormen van Inclusiviteit en Diversiteit. Vanuit die betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan een toegankelijker Venlo waarin plaats is voor alle burgers. De problemen die de burgers ervaren wil ik omzetten in kansen voor de toekomst. Het inclusiepanel is voor mij een middel om mijn opgedane kennis over te brengen op burgers en bestuurders.”
Piet de Haas
piet.dehaas@adviesraadsociaaldomein-venlo.nl

 

rasha doleh

Toelichting volgt

Maud Evers

maud evers

Ik zit in het inclusiepanel vanuit mijn eigen ervaring en mijn werk bij COC-Limburg. Binnen COC-Limburg streven wij naar diversiteit en inclusie. Dit natuurlijk op het gebied van seksuele geaardheid en genderdiversiteit, maar ook in combinatie met etnische en religieuze achtergrond. Hierin staan we voor de vooruitgang in de sociale acceptatie en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Deze kwetsbare groep verdient nog altijd aandacht. Door de samenwerking in het inclusiepanel kunnen we samen bouwen aan een inclusiever en een meer divers Venlo. Een gemeente waar iedereen mee mag en kan doen.
Maud Evers

hans lenders

Ik zit in het inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat iedereen trots op zichzelf mag zijn en trots op de mensen om zich heen. Geloof in jezelf, dan geloof je ook in de kracht, de liefde, de passie, enz... van een ander! Dit zorgt voor wederzijds respect. Samen vormen we een inclusief Venlo. Vanuit deze overtuiging was ik mede-initiatiefnemer van Roze Zaterdag in 2019 en medeoprichter van VENLOKLEURT.  Respect voor elkaar!
Hans Lenders
info@venlokleurt.nl 

Hans Lenders